PRAVIDLA SOUTĚŽE

Gentleman České Republiky & Žena České Republiky 2022 - III. Ročník

PREAMBULE

Soutěž „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY & ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen soutěž) je soutěží elegance a stylu.

Soutěž vyhlašuje:
StockholmDream Production, s.r.o. , se sídlem Petříkov 19, 25169, Česká Republika

Na dodržování pravidel a řešení příslušných náležitostí dohlíží nominovaný tříčlenný tým (dále jen NTT). Tato obecně závazná pravidla soutěže pro každý ročník (dále jen pravidla) se řídí právními předpisy České republiky. Účastnice/i, jež splňuje/í podmínky, uvedené v článku III soutěže a provedou registraci se stávají automaticky účastniky soutěže (dále jen účastnice/ík). Působnost soutěže Česká republika.

II.VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

V roce, kdy budou vyhlášeny/i vítězky/ové daného roku výše uvedené soutěže, je možné se již od ledna toho roku přihlásit do soutěže na příští rok.
Současně se otevírá internetová registrace žen/mužů do příslušných kategorií na internetových stránkách www.zenaroku.eu.

III. PODMÍNKY pro účast v soutěži

Účastníkem je soutěžící, která/ý je registrovaná/ý, zaplatil/a registrační poplatek a souhlasí s podmínkami soutěže.
Soutěžící, která/ý postoupil/a do semifinále je semifinalistkou/ou.
Soutěžící, která/ý postoupil/a do finále je finalistkou/uo.

Podmínky pro soutěžící:

 • ženy – vyhlášena věková kategorie 25 – 45 let. Soutěže se mohou zúčastnit ženy s občanstvím České republiky.
 • muži – vyhlášena věková kategorie 33 – 75 let. Soutěže se mohou zúčastnit muži s občanstvím České republiky.
 • soutěže se mohou zúčastnit ženy/muži i s jiným občanstvím, avšak v době přihlášení do soutěže musí mít udělený trvalý pobyt v České republice.
 • soutěže se nemohou zúčastnit ženy/muži, které získaly umístění a ocenění v předchozích ročnících soutěže.
 • soutěže se mohou zúčastnit ženy/muži, které/ří podepsaly/i souhlas s pravidly GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY & ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY 2022“
 • soutěže se mohou zúčastnit ženy/muži, které v případě smlouvy s modelingovou agenturou, musí doložit souhlas této agentury s účastí.
 • soutěže se může zúčastnit bezúhonná/ý soutěžící nemající záznam v trestním rejstříku a s absolutní neúčastí v erotických či podobných materiálech (tzn. pornoscény, pornovidea, apod.) neslučujících se s pravidly slušnosti.

Soutěžící během soutěže nenavazují přátelské vztahy s vedením a managementem vyhlašovatele, prezentují se vždy korektním jednáním a zachovávají etický kodex soutěže.
Soutěžící během soutěže veškeré otázky, postřehy, případnou kritiku budou sdělovat pouze písemně e-mailem, aby nedocházelo zbytečně k omylům a nepochopení různých situací. Různé telefonáty a osobní rozhovory budou brány jako osobní stanovisko dotyčného a budou pouze informativní.

Důležité informace týkající se soutěže budou sdělovány pouze písemně.

Pokud vyhlašovatel zjistí porušení či nesplnění podmínek, je oprávněn účastnici/íky ze soutěže okamžitě bez udání důvodu vyloučit.
O tom, zda účastnice/ík, semifinalistka/a nebo finalistka/a nesplňuje či porušuje podmínky soutěže, rozhoduje výlučně NTT a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

IV. JEDNOTLIVÁ KOLA, SOUSTŘEDĚNÍ, AKCE

1. kolo – casting

– přihlášení pomocí dotazníku na internetových stránách soutěže probíhá v období leden – červen téhož roku
– přiložení odkazu na Facebookové, instagramové stánky/nahrání fotografie/í na uschovna.cz v dotazníku na internetových stránkách soutěže
– při větším zájmu účastnic/íků může být termín prodloužen.
– účastnice/ík zaplatí registrační poplatek ve výši 390 Kč

Po vyhlášení uzávěrky castingu budou zkontrolovány příslušné doklady přihlášených soutěžících.

2. kolo – základní kolo soutěže

Základní kolo soutěže proběhne formou neveřejného výběrového řízení (NTT).
Nejzazší termín je přelom měsíců červen/červenec příslušného roku. Z celkového počtu soutěžících bude vybráno 16 soutěžících žen a 7 soutěžících mužů, které/ří se zúčastní soustředění.
Soutěžící, kteří se nedostanou do soutěže, mohou být zařazeni na základě rozhodnutí NTT a na vlastní žádost do dalšího ročníku soutěže.

3. kolo – profesionální focení v ateliéru

Finalistky/é vybrané v Základním kole souteže budou absolvovat profesionální ateliérové focení v centru Prahy v termínu srpen téhož roku. Vzniknou tak profesionální fotografie na jejich prezentační stránku soutěžící/ho, kde se v průběhu Března odstartuje soutěž a zároveň i hlasování pro vedlejší tituly.

4. kolo – soustředění:

 • 16 vybraných finalistek a 7 vybraných finalistů základního kola absolvuje intenzivní soustředění

 • soustředění probíhá v Chorvatsku v září téhož roku

 • za účasti vizážistky naší společnosti, vybraného fotografa a kameramana vzniknou prezentační fotografie soutěžících, finální medailonky, proběhne školení a příprava rozhovoru na finální večer

 • budou předloženy návrhy od jednotlivých soutěžících na volnou disciplínu, které budou posouzeny, zda jsou proveditelné v prostorách konaného finále

 • na základě prezentace soutěžících, bude vybráno 14 semifinalistek a 6 finalistů

 • 14 .semifinalistka + 2 náhradnice, 7. semifinalista + 1 náhradník, budou vybráni veřejným hlasováním na instagramovém účtu soutěže

 • příprava na finálový večer – pózování, choreografie, na večer tzv.“catwalking“

Soutěžící se účastní soustředění, které je přípravnou fází na finální večer.
Soutěžící hradí pouze ubytování a stravu ve výši 12.900 Kč, všechny ostatní náklady hradí organizátor.
Soutěžící si můžou vzít k sobě doprovod, který se neúčastní programu a platí si dovolenou ve výši 12.900 Kč + obdrží věcný dárek.
Soutěžící, kteří se nemůžou účastnit soustředění ze závažných důvodů (hospitalizace, covid), postoupí své místo dalším soutěžícím.
Soutěžící před začátkem soustředění podepíší všichni písemnou smlouvu přesně jim vymezující podmínky a povinnosti související s jejich účastí v soutěži.

Postupující finalistky/é budou zveřejněny na webových stránkách soutěže v březnu.

5. kolo – Účast na VIP ALL TV párty a tisková konference

Finalistky/é soutěže se účastní VIP ALL TV párty (termín bude upřesněn), která proběhne v Praze, kde budou oficiálně představeny/i veřejnosti, pokud situace dovolí vzhledem k závažných důvodů (Covid či jiné neovlivnitelné situace).

Oficiální představení finalistek/ů veřejnosti proběhne v rámci VIP ALL TV párty nebo na tiskové konferenci, která proběhne v období února. Po jejich představení bude spuštěno v Březnu on-line hlasování vedlejších titulů soutěže GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY & ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY.

6. kolo – kurz

Intenzivní den plné nezapomenutelných okamžiků, příprava na finálový večer. V průběhu kurzu se Vám budou věnovat lektor(ka), poradci a profesionálové z oboru, kteří Vás naučí správně pózovat, naučíte se choreografii na večer tzv.“catwalking“, doladíte pózu a komunikaci s porotcem při rozhovoru.

7. kolo – finále

Finále GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY & ŽENA ČESKÉ REPUBLIKYproběhne v období října následujícího roku za účasti vybrané poroty.
Konkrétní rozvržení času bude upřesněno všem finalistKÁM/ům písemně e-mailem. Celý večer budou soutěžící v péči vizážistů a stylistů, kteří se budou starat o dokonalý vzhled všech soutěžících finalistů.

 • proběhne slavnostní nástup za účelem představení všech soutěžících

 • prezentace natočených medailonků z Chorvatska

 • rozhovor s celebritou nebo volná disciplÍna

 • módní přehlídka(y) večerních šatů, zakončená vyhlášením vítězek/Ů „GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY & ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY

 • Vítězky/ové získají šerpu, korunku, nepeněžité dary, poukázky a právo užívat po dobu jednoho roku nabyté tituly.

Porota

 • složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže

 • rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat

 • všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo

 • členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími

V soutěži GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY & ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY budou vyhlášeny tyto kategorie

ZLATÝ GENTLEMAN ČESKÉ REPUBLIKY

GENTLEMAN SOCIAL MEDIA ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na instagramu)
GENTLEMAN SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na facebooku)
GENTLEMAN ALL TELEVISION ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na www.alltv.cz)

ZLATÁ ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)
STŘÍBRNÁ ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)
BRONZOVÁ ŽENA ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)
ŽENA OVERSHINE ČESKÉ REPUBLIKY (určí finálová porota)

ŽENA SOCIAL MEDIA ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na instagramu)
ŽENA SYMPATIE ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na Facebooku)
ŽENA ALL TELEVISION ČESKÉ REPUBLIKY (internetové hlasování na www.alltv.cz)

V. CENY a DARY

Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.

Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

Pokud ceny a dary soutěže podléhají daňovým předpisům, zdanění provede soutěžící, které/mu byl dar předán.

Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné.

VI. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů firmou StockholmDream Production s.r.o. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR, a to pro účel soutěže a dobu nezbytně nutnou.

Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů pro internetové hlasování, pro zveřejnění výsledků soutěže a uložení těchto údajů do historie soutěží na webu.

Soutěžící se dále zavazují, že nebudou nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže, scestně informovat své okolí a kontaktovat budoucí soutěžící dalších ročníků. V tomto případě porušení těchto závazků odpovídá soutěžící za způsobenou škodu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit či změnit pravidla.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit neměnné konečné rozhodnutí.

You cannot copy content of this page / Nemůžete kopírovat obsah